วธ.เร่งดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนลุ่มน้ำโขง ชี มูล ฟื้นฟูวิถีชีวิตการอนุรักษ์ลำน้ำแบบอย่างย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมเร่งดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนลุ่มน้ำโขง ชี มูล ฟื้นฟูวิถีชีวิตการอนุรักษ์ลำน้ำแบบอย่างยืน นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชนลุ่มน้ำ โขง ชี มูล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเสนอ เพื่อเชื่อมโยงจิตใจคนในชุมชน เห็นความสำคัญในเอกลักษณ์ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการนำนิเวศทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ โดยคัดเลือกชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับลุ่มแม่น้ำ 3 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนตำบลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ชุมชนตำบลยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์ และชุมชนตำบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องจัดโครงการ นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวถึงกรอบการดำเนินงาน ว่า ตั้งแต่ปี 2553 -2556 จะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคณะทำงานลุ่มแม่น้ำจังหวัด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางอนุรักษ์ลุ่มน้ำ โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ศึกษาแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในพื้นที่ อาทิ การรณรงค์ไม่ใช้สารพิษในพื้นที่ต้นน้ำ การให้เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนแทนการปลูกพืชเชิงเดียว เพื่ออนุรักษ์หน้าดิน จากนั้นจะนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอด รวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าชุมชน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด