อุตสาหกรรม จ.อยุธยาฯ ติวเข้มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติวเข้มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้เสียจากสถานประกอบการ เกือบ 100 คน เข้าสัมมนาในหัวข้อการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและประชาชน นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดขึ้นจำนวนมากและปัญหาที่จะตามมาก็คือ เรื่องของปัญหามลพิษ อาทิ น้ำเสีย และกากของเสียที่เกิดจากการปล่อยของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่ง จะต้องรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคม หากเกิดปัญหาขึ้น มิใช่โยนภาระหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดูแล ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีมากเท่าใด มีเพียงปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าในบางอำเภอ และทางอำเภอ รวมถึงสถานประกอบการก็หาทางแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้ว ส่วนปัญหาที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นห่วงมากที่สุด คือ การปล่อยของเสีย และกากอุตสาหกรรม ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพราะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะใช้แหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค เสียเป็นส่วนใหญ่และหากสถานประกอบการไม่มีความสำนึกต่อชุมชนและประชาชน นอกจากจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายแล้ว ยังฆ่าประชาชนในทางอ้อมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด