ส.ปชส.ภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดโครงกา "ราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม ทำความสะอาดวัด ก่อนวันสำคัญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดโครงการ "ราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม ร่วมทำความสะอาดวัด ก่อนวันสำคัญทางศาสนา นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมมีความขัดแย้งกัน อันเนื่องมาจากมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของประชาชน ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เพราะประชาชนยังขาดการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล จึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ในหมู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่า ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้สังคมไทยมีความเจริญอย่างยั่งยืนในอนาคต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ "ราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล รัษฏา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันพัฒนาวัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยอีกว่า โครงการ "ราษฎร์- รัฐศรัทธาธรรม กำหนด ให้มีการพัฒนาวัดก่อนถึงวันสำคัญทางศาสานารวม 3 ครั้ง คือในช่วงของวันมาฆบูชา วัน วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ครั้งแรกกำหนดการพัฒนาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่าง ที่วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่สำคัญ ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว และได้เข้าไปสักการะบูชามากยิ่งขึ้นในอนาคต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด