ยํ้าสช.ทำเรียนฟรี15ปีให้โปร่งใส

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ให้นโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพในส่วนของการศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบฯ จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปทำประชาพิจารณ์ พร้อมทำปฏิทินการทำงานให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากตนได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนเอกชนว่า เงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีไปถึงช้ามาก ดังนั้นขอให้ สช.ดำเนินการเรื่องนี้ให้โปร่งใสและเป็นธรรมต่อโรงเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนด้วย สำหรับการกำหนด สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนรัฐและเอกชนนั้น อยากให้ปรับสัส่วน จาก 80:20 เป็น 70:30 เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2553 โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน ให้เก็บได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดต่อคนต่อปี ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา 3,874 บาท ประถมศึกษา 3,404 บาท ม.ต้น 2,635 บาท ม.ปลาย 2,605 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 5,791 บาท พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 4,142 บาท ศิลปหัตถกรรม หรือศิลป กรรม 2,923 บาท เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 4,051 บาท คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ 1,148 บาท ประมง 4,051 บาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4,142 บาท และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5,791 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ให้โรงเรียนพิจารณากำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ แต่ต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรหรือเป็นภาระแก่ผู้ปกครองเกินควร และให้เก็บได้เฉพาะนักเรียนที่รับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีโรงเรียนที่นักเรียนรับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี และอาหารเสริม (นม) แล้ว โรงเรียนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้เท่าที่จำเป็น ยกเว้นโรงเรียนเอกชนการกุศลที่ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมอื่นได้อีก.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด