จ.ตราดเร่งขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราดเร่งขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง (23 ก.พ. 53)นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดได้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จึงได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ประกอบด้วย การจัดสรรน้ำที่เน้นดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยแยกเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปา เพื่อการเกษตร โดยมีโครงการชลประทานตราดเป็นเจ้าภาพหลัก พร้อมทั้งมีหน่วยทหารในพื้นที่ และฝ่ายปกครอง เป็นเจ้าภาพรอง ในส่วนของแผนการด้านการเกษตรจะเน้นให้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะรณรงค์งดให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง นอกเขตพื้นที่ชลประทาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกพืช-ผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและมีลู่ทางการตลาดดี เช่น พืชตระกูลถั่ว หรือผักที่ต้องการใช้น้ำน้อย โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก อย่างไรก็ตามยังได้มุ่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากทางราชการในเรื่องของช่วงเวลาช่วงเวลาในการจัดสรรน้ำ และการดำเนินการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเข้ารับบริการได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด