ยื่นแบบ ภ.ง.ด. กันหรือยัง

ช่วงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. ประจำปี 2552 เช่นนี้ ประเด็นที่ขอกล่าวเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงขอมีส่วนร่วมในการเชิญชวนท่านผู้มีเงินได้ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91 ประจำปี 2552 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ โดยเฉพาะท่านผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้ถึงจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งในปีนี้วันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันพุธ จึงไม่มีการขยายเวลาการยื่นแบบออกไป แต่อย่างใด พ้นจากนี้ ถือเป็นการยื่นแบบเกินกำหนดเวลา ท่านอาจต้องรับผิดเสียค่าปรับทางอาญา และเงินเพิ่มภาษีตามกฎหมาย

ถามว่า ทำไมผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.

คำตอบสุดท้ายคงไม่หนีไปจากนี้ครับ

1. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นหน้าที่สำคัญของบุคคลตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชาชนพลเมืองดี ที่ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง โดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง เป็นที่ประจักษ์หรือพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่า ไม่มีกาลีกเลี่ยงหรือหนีภาษี

2. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. โดยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทั้งทางแพ่ง ได้แก่ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และทางอาญา อาทิ ค่าปรับทางอาญา และโทษจำคุก

3. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อันเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างสำคัญ ดังจะเห็นได้ว่า หลายหน่วยงานของรัฐ อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ดี.เอส.ไอ. ใช้ความถูกต้องของการยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ในทางภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดอยู่ในประเภท ภาษีอากรประเมิน ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเองว่ามีเงินได้ประเภทใด จำนวนเท่าใดในแต่ละปี เมื่อคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์แล้วผู้มีเงินได้มีจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียเป็นเท่าใด เมื่อได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว จะต้องชำระเพิ่มเติมหรือมีสิทธิขอคืนภาษีเท่าใด จากนั้น กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานสรรพากรที่จะทำการประเมินความถูกต้องของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อันเป็นกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้มีเงินได้

4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นเครื่องหมายของคนดี ผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้ตอบแทนคุณในการอาศัยร่มเงา และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริต อันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงมาสู่ประเทศชาติบ้านเมือง

ครับได้ข้อสรุปว่า รักในหลวง รักเมืองไทย ร่วมใจยื่นแบบเสียภาษีโดยถูกต้อง ขอความสุขความสวัสดีมีชัย จงมีแด่ท่านที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 กันทุกท่านทุกคนเทอญ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด