ที่ประชุม กช. เห็นชอบแนวปฏิบัติการกำหนดค่าธรรมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของร.ร.เอกชน ในระบบในปีการศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นชอบแนวปฏิบัติการกำหนดค่าธรรมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบในปีการศึกษา 2553 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.)เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการกำหนดค่าธรรมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบในปีการศึกษา 2553 โดยมีสาระสำคัญ การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกินอัตราที่กำหนดต่อคนต่อปี ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา 3,874 บาท ประถมศึกษา 3,404 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 2,635 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 2,605 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 5,791 บาท พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 4,142 บาท ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม 2,923 บาท เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 4,051 บาท คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ 1,148 บาท ประมง 4,051 บาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4,142 บาท และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5,791 บาท ส่วนการกำหนดค่าธรรมเนียมอื่น ให้โรงเรียนพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ แต่ต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรหรือเป็นภาระแก่ผู้ปกครองเกินควร และให้เก็บได้เฉพาะนักเรียนที่รับบริการเท่านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า กรณีโรงเรียนที่นักเรียนรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และอาหารเสริม(นม)แล้ว โรงเรียนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้เท่าที่จำเป็น ยกเว้นโรงเรียนเอกชนการกุศลที่ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมอื่นได้อีก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด