ชินวรณ์ กำชับ สช.ดำเนินโครงการเรียนฟรี อย่างโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.)เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุม กช.ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของการศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการจัดสงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ดังนั้น สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จะต้องไปทำประชาพิจารณ์ พร้อมทำปฎิทินในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฎิบัติ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนเอกชนว่า เงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนเอกชนไปถึงล่าช้ามาก ดังนั้น สช.จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้โปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมต่อโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนโรงเรียนของรัฐและเอกชน พร้อมที่จะปรับให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยให้ปรับสัดส่วนเป็นสถานศึกษาของรัฐร้อยละ 70 และเอกชนร้อยละ 30 จากเดิมที่มีสัดส่วนการรับของรัฐอยู่ที่ร้อยละ 80 และเอกชนร้อยละ 20 ขณะเดียวกันยังได้ขอความร่วมมือ กช.ให้ร่วมกันขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด