สานต่อละครพัฒนาปัญญา

จากการเสวนา ละคร : บนหนทางการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาของเยาวชน ของกลุ่มละครมะขามป้อม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการบริหารแผนงานสำนักเปิดรับทั่วไป สสส. กล่าวว่า ความสุขทางปัญญาของเยาวชนเกิดจากการได้คิดและแสดงออกในสิ่งที่อยากทำ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนค้นพบตัวเอง และที่มากไปกว่านั้น คือ นำความสุขที่ได้สร้างสรรค์สู่คนรอบข้างคม ดังนั้นกลุ่ม ละครมะขามป้อม จึงได้จัดทำโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชนด้วยศิลปะการละคร ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้งทางด้านอารมณ์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

นายประดิษฐ ประสาททอง เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการละครสะท้อนปัญญาในปี 2552 ที่ประสบความสำเร็จในการเปิดพื้นที่ใน การแสดงออกที่สร้างสรรค์ ส่งเมให้เยาวชนได้ค้นพบตัวเอง เข้าใจ ผู้อื่น เท่าทันสื่อ และแบ่งปันให้สังคม โดยโครงการละครเพื่อการ เปลี่ยนแปลงฯมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี มีเป้าหมายสร้างนักการละครรุ่นเยาว์ 40 กลุ่ม อีกทั้งยังมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการสร้างพื้นที่สาธารณะที่สร้างสรรค์ผ่านละคร และเข้าไปสู่หลักสูตรละคร เพื่อการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษาด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด