จังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ส่งเสริมเครือข่ายด้านประชาธิปไตยระดับจังหวัดแห่งแรกของประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยระดับจังหวัดแห่งแรกที่จังหวัดพะเยา โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้ ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย จังหวัดพะเยา โดยมีนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน ตลอดจนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดศูนย์ฯในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในระดับจังหวัดของประเทศไทย ที่ขยายผลการดำเนินงานมาจากส่วนภูมิภาคที่มีจำนวน 3 แห่ง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมกัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (4) ด้านนายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ศูนย์นี้นอกจากจะใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านประชาธิปไตยของคนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกันของผู้นำเครือข่ายประชาธิปไตยกับยุวชนประชาธิปไตยที่มีอยู่ในพื้นที่ ก่อให้เกิดการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ส่วนช่วงที่เกิดกระแสต่างๆ ขึ้นในสังคมนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้ว แต่อยากขอให้ประชาชนได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพที่อยู่ในขอบเขต ไม่ไปล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันคือการรู้รักสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจทำประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด