เล่าขานตำนาน ศาลายา ตอน 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะ ที่ ได้มีการเล่าขานถึงตำนาน ศาลายา ว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ 4 และยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการรักษาโรคต่างๆในแบบฉบับของชาวบ้าน รวมทั้งได้มีการเล่าถึงความเป็นมาของศาลายา จากนายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล สำหรับตอนที่ 2 นี้นะคะ เราจะพูดถึงเรื่อง การแพทย์แผนปัจจุบันที่ยังคงมีการแพทย์พื้นบ้านผสมผสานกันอยู่ ซึ่งในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นระบบการแพทย์ที่มีราคาสูง ต้องพึ่งพา อุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่ทำให้การแพทย์แผนปัจจุบันนั้น ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันดังนั้น การหันไปศึกษาภูมิปัญญา ในการดูแลรักษาสุขภาพของการแพทย์พื้นบ้านอย่างละเอียด เพื่อเป็นการดึงสิ่งที่เหมาะสมกับยุคสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ย่อมเป็นสิ่งที่น่าพิจารณา เพราะในทัศนะของชาวบ้านนั้น การแพทย์พื้นบ้านไม่ได้แยกออกจากการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเด็ดขาด แต่คงอยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุทต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้บอกว่าที่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการเปิดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุทต์ เพื่อมุ่งหวังให้พัฒนาการศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้มีมาตรฐานในการทำเวชปฏบัติการแพทย์แผนไทยต่อไป ดังนั้นการพัฒนาสาธารณสุขในปัจจุบัน จึงควรพัฒนาการแพทย์ทุกระบบไปพร้อๆกัน แล้วให้ประชาชนเป็นผู้เลือกการรักษาที่เหมาะสมด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ระบบการแพทย์พื้นบ้านไม่หยุดนิ่งและมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากการลงพื้นที่ของคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยามหิดล พบว่า ชาวชุมชนได้เริ่มมีความตื่นตัว ในการรวมกลุ่มกัน เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น อีกทั้งความต้องการของ ระดับชุมชนก็ยังมีความหลากหลาย และยังไม่มีการจัดการ อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้เอง ทางคณะศิลปะศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ "ศิลปศาสตร์อาสา ขึ้น เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทาง ศิลปศาสตร์ในการบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นอำเภอพุทธมณฑลในรูปแบบที่เหมาะสม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด