หาดใหญ่ ผุด ศูนย์เรียนรู้ไอซีทีแห่งแรก

หาดใหญ่ ผุด ศูนย์เรียนรู้ไอซีทีแห่งแรก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งแรก ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน สามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อ ICT ได้อย่างทั่วถึง และเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นของชุมชน พัฒนาทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน