สภาเลื่อนพิจารณาพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ พร้อมกับร่างกฎหมาย ที่มีหลักการเดียวกันที่ ส.ส.และประชาชนร่วมลงชื่อ รวม 6 ฉบับ โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายโต้เถียง ว่าด้วยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือไม่ เนื่องจากมีเรื่องการจัดสรรงบประมาณภายในกระทรวง ซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่า ควรเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เพราะหากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน อาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ โดย นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ประธานวิปรัฐบาล และฝ่ายค้านได้หารือกัน

ซึ่งเมื่อกลับเข้าสู่การประชุมปรากฏว่า วิปทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นตรงกัน ทั้งการเลื่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาภายหลัง โดยให้ประธานรัฐสภา และคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะไปพิจารณารายละเอียดร่วมกัน และเสนอต่อนายกฯ
เพื่อลงนามภายในสัปดาห์นี้