จังหวัดอุบลราชธานี ระดมสมองเพื่อเสริมสร้าง หาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมระดมสมองเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรรษา มหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพัฒนาความสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สาขาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ รวมพลังเครือข่ายคนเมืองอุบลสร้างสังคมสุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงการจัดโครงการ รวมพลังเครือข่ายคนเมืองอุบลสร้างสังคมสุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช ว่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมเมืองอุบลราชธานี ช่วยลดปัญหาปัญหาสังคมด้วยกระบวนการพัฒนาสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ สถาบันศาสนา ภาคเอกชนและประชาชน ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดปัญหาสังคม เพื่อส่งเสริมให้อุบลราชธานีเป็นเมืองสีขาว เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี ลดพื้นที่อันตรายและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เยาวชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนตลอดจนการทำความดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา สำหรับการประชุมระดมสมองครั้งนี้ เป็นการร่วมกันสรุปแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานของคณะทำงานต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด