เชียงใหม่ประกาศ 2 อำเภอประสบภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอสันทราย และอำเภออมก๋อย รวม 15 ตำบล 105 หมู่บ้าน ราษฎร เดือดร้อน 9,447 ครัวเรือน ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และวางแผนจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกรอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์แย่งน้ำ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของน้ำบริโภค ซึ่งมีความสำคัญนั้น ทางจังหวัดจะส่งรถโมบายเคลื่อนที่ ไปให้ความช่วยเหลือแหล่งน้ำดิบให้เป็นน้ำสะอาด หากไม่เพียงพอ ก็เตรียมรถโมบายเสริมจากสภากาชาดไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก โดยในปีนี้คาดว่า จ.เชียงใหม่ จะมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 158 ตำบล 1,035 หมู่บ้าน และเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก 90 ตำบล 404 หมู่บ้าน ขณะที่ สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 63.67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของความจุ