ครม.อนุมัติตั้งคตม.24คนรองฯสุเทพนั่ง ปธ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคง จำนวน 24 คน โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ในการติดตามตรวจสอบ เสนอแนวทางและประเมินผล ถึงแนวโน้มของสถานการณ์ ที่อาจเป็นภัยต่อรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับภาคประชาชน ในการชี้แจงแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการรักษาความมั่นคงด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า การทำงานของคณะกรรมการ จะทำให้การวางแผนการประเมินสถานการณ์ เป็นไปตามกรอบมากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง ในการควบคุมสถานการณ์

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติข้อเสนอ แนะการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ใช้ดวงตราประทับของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับในหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นหลักฐาน ในการผ่านเข้าออกราชอาณาจักรไทย ทั้งที่ผู้ถือหนังสือเดินทาง ไม่ได้ผ่านเข้าออก เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เสนอ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติร่างกฤษฏีกา การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากร่างกฤษฏีกา เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว และสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพละศึกษา