จังหวัดสตูล จัดโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับบริการทางทันตกรรมท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สำรวม ด่านประชันกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า ปัญหาทันตสุขภาพเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกชุมชนในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากผลการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข และกิจกรรมเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพ จะได้รับผลเกินเป้าหมายทุกครั้ง จากการประเมินได้บ่งชี้ว่าประชาชนในถิ่นทุรกันดารยังมีปัญหาด้านทันตสุขภาพ และมีความต้องการการบริการทันตกรรมซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองจากสถานบริการของรัฐเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนทันตบุคลากรที่ไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพดีถ้วนหน้าให้กับประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการขั้นพื้นฐานทางสุขภาพแต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยากไร้ และห่างไกลสถานบริการทางสาธารณสุขของรัฐไม่สามารถมารับบริการขั้นพื้นฐานทางสุขภาพได้ เนื่องจากต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงมาก ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนรถทันตกรรมเคลื่อนที่จากมูลนิธิ พอ.สว. ที่มีเครื่องมือทางทันตกรรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการให้บริการทันตกรรม เช่นชุดอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เพื่อสนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของจังหวัดสตูล ให้สามารถบริการทันตกรรมแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครบวงจร ทั้งด้านการส่งเสริมป้องกัน และรักษาทางทันตกรรม กำหนดออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2553 ตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553 สถานีอนามัยบ้านวังประจัน หมู่ที่ 3 บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน/วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ศสมช.บ้านควนโท๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านควนโท๊ะ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ/วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 สถานีอนามัยปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านปาล์มทอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนประชาชนไปรับบริการด้านทันตกรรม ตามวันและสถานที่ที่กำหนด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด