จังหวัดตราด ประชุมเร่งพิจารณากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 เพิ่มอีก 27 กองทุน รวม 223 กองทุนไ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด ประชุมเร่งพิจารณากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 เพิ่มอีก 27 กองทุน รวม 223 กองทุน ได้ตามเป้าหมายกว่าร้อยละ 90 ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดตราด เพื่อพิจารณาการขอสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 เพิ่มเติม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ผ่านการพิจารณากองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติครบ จำนวน 27 กองทุน อยู่ในเขต อ.เมือง 2 กองทุน อ.เขาสมิง 18 กองทุน อ.บ่อไร่ 7 กองทุน โดยมีธนาคารออมสินรับผิดชอบ 2 กองทุน ,ธนาคาร ธ.ก.ส. แสนตุ้ง จำนวน 25 กองทุน คงเหลือกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ อีกจำนวน 23 กองทุน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจังหวัดตราด มีกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 246 กองทุน เพิ่มทุนแล้ว 196 กองทุน และในครั้งนี้พิจารณาเพิ่มอีก 27 กองทุน รวมทั้งสิ้น 223 กองทุน คิดเป็น 90.65 % ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2553 โดยมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอที่ยังไม่ครบเร่งไปดำเนินการเพื่อให้กองทุนที่เหลือสามารถเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าสู่แหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน ป้องกันปัญหาประชาชนกู้ยืมเงินนอกระบบได้อีกในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด