จวกประชานิยมชี้คอร์รัปชั่นสูง

นางปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจับตานโยบายรัฐ เปิดเผยในหัวข้อ 1 ปีรัฐบาล:ก้าวไม่พ้นประชานิยมไปไม่ถึงสวัสดิการว่า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นนโยบายประชานิยมชั่วคราวไม่ต่อเนื่อง และไม่ครอบคลุมประชาชนทุกคน เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจำกัด จึงทำให้รัฐเทงบประมาณด้านสวัสดิการให้กับประชาชนน้อยและมาตรการหลายอย่างเอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลาง และนักลงทุนมากกว่าผู้มีฐานะที่ยากจน

นอกจากนี้ โครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยเข้มแข็งหลายโครงการมีช่องทางคอร์รัปชั่นที่รัฐไม่สามารถป้องกันหรือกำจัดได้ ขณะที่ภาคการเมืองยังมีปัญหา ดังนั้นเห็นว่าการจะก้าวเป็นรัฐสวัสดิการได้จะต้องปรับฐานโครงสร้างภาษีให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายที่สูงกับการจัดระบบสวัสดิการให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีฐานะยากจน รวมทั้งขจัดปัญหาคอร์รัปชั่น และการเมืองต้องมีเสถียรภาพ ส่วนภาคเอกชนต้องระวังการเข้าร่วมวงจรธุรกิจการเมือง.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด