กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่ง ดำเนินการให้ภาครัฐ และภาคเอกชน รับคนพิการเข้าทำงานเพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งให้ภาครัฐและเอกชน รับคนพิการเข้าทำงานเพิ่ม นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม) กล่าวถึงการกำหนดระเบียบให้สถานประกอบการภาคเอกชนรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนคนงาน 200 คนต่อคนพิการ 1 คนว่า หากสถานประกอบการเอกชนรายใดไม่รับคนพิการเข้าทำงานจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเท่าอัตราค่าจ้างจริง นอกจากนี้ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประกาศกฎระเบียบใหม่ โดยกำหนดให้สถานประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนคนงาน 50 คน ต่อคนพิการ 1 คนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด