นครนายกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนด้วยธรรมะ delivery

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครนายก เปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตต่อต้านยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน โดยใช้ธรรมะเดลิเวอร์รี่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เช้าวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ หอประชุมนครนายกวิทยาคม นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตต่อต้านยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ความเข้าใจในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา พร้อมกับรู้จักปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย เพื่อนำหลักธรรมไปพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าบนรากฐานที่ม่นคง และปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกที่ดีๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต โดยใช้หลักธรรมะเดลิเวอร์รี่ และเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรู้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด โดยเน้นให้เยาวชนรู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยงการชักชวนเข้าสู่วงจรยาเสพติดและเป็นการลดจำนวนผู้เสพ ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงให้น้อยลง เนื่องจากในปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่คุกคามและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญในอนาคต เด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 13 ถึ 25 ปี เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดสารเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้อยประสบการณ์ ตลอดจนสภาพสังคม สภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่จะผลักดันให้เยาวชนหันไปใช้ยาเสพติดได้ สำหรับในการอบรมดังกล่าว มีเยาวชนเข้าร่วม 2,600 คน จาก 13 โรงเรียนในพื้นที่นครนายก ซึ่งทำการอบรมในระหว่างวันที่ 15 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอร์รี่ จากทีมงานพระมหาสมปอง มาบรรยายและให้ความรู้แก่เยาวชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด