ค้าภายในลุยธงฟ้าชงของบปีหน้าเฉียด200ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในเสนอแผนของประมาณ ปี 2554 เฉพาะส่วนที่จัดทำโครงการธงฟ้าและส่งเสริมระบบการค้าภายในประเทศ จำนวน 198.52 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณปี 2553 ที่ได้รับมา จำนวน 54 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ต้องของบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมามาก เพราะโครงการธงฟ้า ยังมีประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประชาชน มีรายจ่ายไม่สอดคล้องกับรายได้ นอกจากนี้ ตามแผนการใช้งบประมาณจะมีส่วนของการสนับสนุนช่องทางการค้าและระบบตลาดภายใน เพื่อเป็นการกระตุ้น และเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

สำหรับงบประมาณ 198.52 ล้านบาทนั้น กรมได้กำหนดแผนใช้จ่ายดังนี้ งบการสร้างโอกาสขยายช่องทางการค้า 72.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 35.56 ล้านบาท การพัฒนาตลาด 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ 1.7 ล้านบาท งบใช้จัดระบบการค้าภายในการประชุมทางการค้า 4.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 710,000 บาท งบสนับสนุนตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) 3.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.79 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสำหรับโครงการใหม่ที่ไม่ได้ขอไว้ในปีนี้คือ โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร 9.25
ล้านบาท งบทำความเข้าใจโครงการประกันรายได้ 2.2 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณของกรมการค้าภายในสำหรับปี 2554 ที่ขอไว้ทั้งหมด 579 ล้านบาท