สอศ. วางศิลาฤกษ์ สร้างศูนย์การจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคตราด หลังอนุมัติงบฯ ไทยเข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(14 ก.พ. 53) สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคตฺโต) ป.ธ.9 ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์การจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ (Internationnal Training Center for Vocational Education) ขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ศูนย์การจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ใช้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 รวม 42 ล้านบาทให้วิทยาลัยเทคนิคตราดดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ศูนย์การกลางอาชีวศึกษานานาชาตินำร่อง ที่กระจายไปในทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาค เพื่อขยายการฝึกอบรมวิชาชีพ ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาให้มีความเป็นสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการสร้างอาชีวศึกษาของไทยกับอาชีศึกษานานาชาติ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ตามข้อตกลงร่วมต่างๆ และในปี 2558 จะได้มีการสนับสนุนให้มีการเปิดการศึกษาเสรีในภูมิภาคอาเซียนขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการองรับเรื่องนี้ทาง สอศ. จึงได้เตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาจากการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าว โดยในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคตราด ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ชายแดนจึงต้องมีความพร้อมในการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจากประเทศเพื่อบ้าน ทั้งเวียดนามและกัมพูชา หรือแม้แต่นักศึกษาของไทยเองให้มีความรู้และความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภายใต้มาตรฐานการศึกษาสากล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด