ไตรรงค์ลงพื้นที่มาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ได้เดินทางลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อติดตามปัญหาในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นการดำเนินงานแก้ไขปัญหามาบตาพุด ที่นอกเหนือจากทางคณะ
อนุกรรมการที่ตนจะจัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลและติดตามปัญหาโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วน ในการดูแลเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการในการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และเร่งหากรอบการดำเนินงานสำหรับนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม การเดินทางลงพื้นที่ จ.ระยอง ในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการเร่งด่วน ที่รัฐบาลได้อนุมัติงบเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ศูนย์อาชีวเวช
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุดด้วย