เปิดโอกาสจัดทำร่างแผน PDP 2010

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กระทรวงพลังงานมีนโยบายเร่งดำเนินการจัดทำร่างแผน PDP 2010 ให้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2553 นี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศและการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านพลังงาน และให้เห็นภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการจัดทำแผน PDP 2010 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในขั้นตอนการปรับแผน PDP จึงจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย เรื่อง สมมติฐานร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ และ กลุ่ม NGO เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 50 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมมติฐานร่างแผน PDP 2010 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (คณะอนุกรรมการฯ) แล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
สมมติฐานร่างแผน PDP 2010 จะประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กล่าวคือประเทศต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสม และ การกำหนดสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก (2) พลังงานสะอาด และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการพิจารณาทั้งเรื่องโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) ตามนโยบายของรัฐ การกำหนดเป้าหมายลดปริมาณ CO2 emission จากภาคการผลิตไฟฟ้าในอนาคต และ (3) สมมติฐานค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า


นอกจากนี้ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง