ประชุมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (12 ก.พ.23) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 17 จังหวัด ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมบลูสกาย โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว การประชุมในครั้งนี้มีเครือข่ายอนุรักษ์ฯทั้ง 17 จังหวัด ภาคเหนือเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสงกรานต์ เสมาทอง ประธานเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า "หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ทั้ง 5 ภาค มีหน้าที่สนับสนุนปสานงานทางด้านวิชาการ สำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมรวมถึงชี้แจงแนวนโยบายและการดำเนินงานเนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอนุรักษ์ทั่วประเทศเพื่อการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายในโอกาสต่อไป ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพวเพชรกล่าวว่า การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศนั้น ต้องอาศัยผู้ที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์เพื่อธำรงมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนั้นยังสามารถปลูกฝงจิตสำนึกแก่ศิษย์และเยาวชนในการอนุรักษ์มรดกของชาติดั่งกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "การรักษาวัฒนธรรมคือการรักชาติ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอาระยา นันทโพธิเดช รองเลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอุมา เกียรติชัยพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และคุณมานิตย์ ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด