รมว.ศธ มั่นใจ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มั่นใจ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เห็นผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ (12 ก.พ.53) ที่โรงแรมพูลแมน ว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีความสำคัญที่สุด โดยจะมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งมุ่งสร้าง 4 ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ซึ่งผลการประชุมที่ได้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวบรวมสรุปผลร่วมกับการประชุมในระดับต่างๆ ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง อาทิ เครือข่ายวิทยุชุมชน 4 ภาค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ จากนั้นจะนำไปจัดสมัชชาการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัว และมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่นี้อย่างแท้จริง ซึ่งมั่นใจว่า จะเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด