SCCC ยิ้มความต้องการปูนปีนี้โต3%

นายฟิลิป อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) เปิดเผยว่า ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศในปีนี้จะปรับตัวสูงขึ้น 3% จากปีก่อน ซึ่งผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของภาครัฐ โดยบริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการลดต้นทุนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการจัดเก็บเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน และหน่วยผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ของเตาเผาที่ 5 และ 6 ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงปีละ 25 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกรกฏาคมนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด