ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำพูน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำพูน ตามนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ 12 โครงการ นายทินกร ภูวะปัจฉิม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 , 16 ประชุมหน่วยงานภาคราชการจังหวัดลำพูนที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐาน โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดำริ โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โครงการพัฒนาแผนชุมชน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวนมากผ่านกระทรวงตามโครงการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไปโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินโครงการอยู่พยายามเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด