กาฬสินธุ์จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก อส. และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิก อส. เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองเอกวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553 สำหรับกิจกรรมเริ่มจากพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ให้กับบุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 ทุน มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับตัวแทนสมาชิก อส. จำนวน 19 ราย โอกาสนี้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านสารของ ผบ.อส. และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลสมาชิก อส. โดยมีสมาชิก อส. 216 นาย จาก 18 อำเภอ เข้าร่วมพิธี นายกองเอก วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้สั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจ ในฐานะเป็นกองกำลังประจำถิ่นในยามศึกได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังหลักปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ได้สร้างวีรกรรมแห่งความกล้าหาญ เสียสละ อุทิศชีวิตเพื่อชาติเป็นที่ประจักษ์ ในยามสงบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ สนับสนุนฝ่ายปกครอง และตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนเสมอมา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ซึ่งทำให้เล็งเห็นว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้แสดงออกถึงความเสียสละ และยังได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด