แม่ฮ่องสอนพร้อมรับมือหวัด09ระลอก2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดระลอก 2 ในประเทศ และกระจายแพร่ระบาดในวงกว้างในหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะมีการระบาดที่รุนแรงอีกหรือไม่ เพื่อให้ทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมและตื่นตัวในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่จะกลับมาระบาดในรอบ 2 จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 120 คน พร้อมกับซ้อมแผนป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 พร้อมกันนี้ได้เตรียมมาตรการไว้ 5
ด้าน คือ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการควบคุมป้องกัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเตรียมเวชภัณฑ์ป้องกัน และการติดตามประเมินผล

ด้าน น.พ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่ 2009 ในระลอก 2 ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เท่านั้น ขณะที่การฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
ขณะนี้ ดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 30 % คาดว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้บุคลากรในกลุ่มเสี่ยงได้ครอบ
คลุมทั้งหมด