กรณ์ ร่วมลงนามร่างข้อบังคับขรก.การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ภายหลังพิธีลงนามร่างข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมือง ในสังกัดกระทรวงการคลัง และข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัด หรือแย้งผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2553 ว่า การลงนามในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล ของผู้บริหารกระทรวง ให้เป็นที่เชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน โดยจะมีการศึกษา และรวบรวมประเด็นปัญหา ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจรรยาข้าราชการพลเรือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้เกิดความโปร่งใส

รวมทั้ง ป้องกันการและปราบปรามทุจริต มิชอบในวงข้าราชการ ทั้งนี้ สำหรับร่างข้อบังคับดังกล่าว จะแบ่งเนื้อหา ออกเป็น 3 หมวด คือ ข้อห้ามการขัดหรือแย้ง เรื่องผลประโยชน์ของผู้บริหาร การเปิดเผยข้อมูล และการถือครองหลักทรัพย์ของ
ผู้บริหาร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหากเข้าลักษณะการกระทำผิดวินัย จะได้รับโทษตามกฎหมาย