กรมส่งออกแนะยกระดับมาตรฐานสินค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ตลาดส่งออกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้ง มีการสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ที่เป็นเงื่อนไขให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติ จึงจำเป็นที่ผู้ส่งออกต้องพยายามผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไป เพื่อให้เกิดความแตกต่าง เพราะสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ผู้ส่งออกสามารถรักษาและเพิ่มสัดส่วนการตลาดได้ สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ เช่น จีน นั้น กรมส่งเสริมการส่งออก จะพยายามเน้นการส่งออกและรักษาตลาดนี้ไว้ รวมถึง ตลาดอินเดีย ที่ถือว่าเป็นตลาดที่มีโอกาสอีกมาก

สำหรับผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ FTA อาเซียน-อินเดีย ที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมานั้น จะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนของทั้ง 2 ฝ่าย โดยสินค้าไทยหลายประเภทจะได้รับประโยชน์จาก FTA อาเซียน-อินเดีย อาทิ สินค้าอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า รวมทั้ง ธุรกิจบริการต่างๆ อาทิ กิจการโรงแรม โรงพยาบาล การท่องเที่ยว