เทศบาลเมืองเบตง จัดอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองเบตง จัดอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เน้นผู้ประกอบการค้าในตลาดเกิดความตระหนักมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสด ตามแนวนโยบายอาหารปลอดภัยของรัฐบาล วันนี้ (9 ก.พ.53) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเบตง นายคุณวุฒิ มงบคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อให้เจ้าของและผู้ประกอบการค้าในตลาดเกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสด นำความรู้ที่ได้รับกลับมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพตลาดของตน ยกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องสุขลักษณะของตลาด และสร้างจุดขายและสามารถปรับตัวอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตามแนวนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของรัฐบาล นายคุณวุฒิ มงบคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค และการผลักดันให้ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเกิดการพัฒนาได้ ต้องวางมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน 1.ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานที่, 2.ความปลอดภัยของอาหารและการคุ้มครองผู้บริภค และ3.การรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของรัฐบาล ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ตลาดสดยังคงมีปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาด การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันรายต่อสุขภาพ เช่น สารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน สารบอแรกซ์ ยาฆ่าแมลง และสารกันราในอาหาร ซึ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามภาวะเศรษฐกิจ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด