สวทช.ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนางานวิจัยด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานของประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวทช.ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนางานวิจัยด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานของประเทศไทย หวังถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า 4 ศูนย์วิจัยแห่งชาติและศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีของสวทช.ร่วมกับบริษัทแอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด บริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อการแปรรูป ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนางานวิจัยพัฒนาด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานของประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาชย์ พร้อมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ โดยบริษัทแอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน ถือเป็นบริษัทประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความเหมาะสมคุ้มค่ากับการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรตอบสนองภาคอุตสาหกรรม โดยมีเครือข่ายการรับซื้อและอุตสาหกรรมจากการเกษตร ซึ่งจะทำให้สร้างระบบเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ทั้งนี้ ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความสำคัญต่อกลุ่มคลัสเตอร์อาหารและการเกษตรเป็นอย่างมาก และนับว่าสอดคล้องกับการทำงานของสวทช.ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ซึ่งจะช่วยยกระดับผลผลิตคุณภาพและราคาแก่พผลการเกษตร เบื้องต้นได้ร่วมกันจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุ๏พืช และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการใช้พันธุ์ บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร๏ประเทศไทย โดยได้เน้นพัฒนาทางด้านพืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงานของประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการนำร่องไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ของ สวทช. โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาพันธุ์ยูคาลิปตัส การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อไม้ เพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด