วิจัยเด็กไร้sexก่อนวัยเหตุครอบครัวอบอุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทำการสำรวจ ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่เข้ารับบริการ
ตรวจรักษาสุขภาพทางเพศของโครงการเลิฟแคร์ และกลุ่มเด็กในสถานศึกษา ทั้งกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ และยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่า เด็กกลุ่มแรก มีต้นทุนชีวิตที่เข้มแข็ง และกล้าเผชิญความจริงมากที่สุด ส่วนเด็กในสถานศึกษาอีก
2 กลุ่ม แม้จะอ่อนแอกับเรื่องดังกล่าว แต่ก็กล้าที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น และก็ยังยอมรับการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นเช่นกัน สำหรับการทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรรค์ผลปรากฎว่า ทุกกลุ่มทำน้อยลง เป็นเพราะ
การถูกเพื่อนชักจูงไปในทางที่ไม่ดี สร้างค่านิยมที่ผิด อีกทั้งทำตามกระแสโดยไม่พิจารณาว่าดีหรือไม่ ดังนั้น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ สสส. จึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เปิดพื้นที่ด้านบวก