ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมจัดงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมจัดงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 12 14 กุมภาพันธ์นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย นาคะบุตร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวถึงงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ว่า กำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พราชทานนาม ราชภัฏ แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำสถาบันราชภัฏสืบมา จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอก อาทิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย คลินิกกฎหมาย การแสดงละครภาษาอังกฤษ นิทรรศการสารสกัดสมุนไพร การผลิตไอศกรีมมะขามป้อม อบรมทำจรวดน้ำ นิทรรศการดาราศาสตร์ ธรณี และการประกวดร้องเพลง เป็นต้น ซึ่งการจัดงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่และขยายผลสู่การปฏิบัติต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด