ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 3 ชลบุรี เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 3 ชลบุรี แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและชื่อหน่วยงานใหม่เป็น ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7 มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 จังหวัด เป็น 8 จังหวัด นางจิราพร บุญตาม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7 กล่าวว่า ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมฯ โดยรวมภารกิจของ กองตรวจความปลอดภัย และสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสำนักความปลอดภัยแรงงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา จากการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 3 ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7 เป็นกลุ่มงานภายใต้ สำนักความปลอดภัยแรงงาน มีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 8 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากประชาชนที่ต้องการติดต่อประสานงานตามภารกิจดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7 เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3827-3713 และ 0-3820-3615 ในวัน และเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด