ผอ.สปข.1 ตรวจราชการที่กาฬสินธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมคณะ มอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการในสังกัดกรมรประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ บ่ายวันนี้ (5 ก.พ.53) ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศงานพร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายวุฒิไกร พุฒธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายสมพงษ์ ปัตตานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถือเป็นนโยบายในการเดินทางไปพบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้ง 10 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อเป็นการออกมานิเทศติดตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานปรับเป้าหมายการทำงาน อุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อไป ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน ยืนอยู่บนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ขอให้ทำงานเป็นทีม โดยทุกคนคือส่วนร่วมในการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ IOC และกำชับคณะทำงานนำประเด็นการประชาสัมพันธ์แต่ละสัปดาห์มาปฏิบัติ ตามภารกิจหน้าที่และรายงานเข้าไปยังศูนย์ IOC อย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา โดยให้ถือเป็นงานหลักของกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะแสดงผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม และภายหลังมอบนโยบาย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณ สวท.กาฬสินธุ์ ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด