ปภ.เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยตรุษจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัด เตรียมความพร้อมป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2553 โดยด้านการป้องกันอัคคีภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจ
สอบ และจัดทำแผนเผชิญเหตุ ในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการประกอบกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ส่วนการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน ให้จัดตั้งจุดตรวจเข้มงวดกวดขัน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ตามเส้นทางต่างๆ จัดระเบียบด้านการจราจร บริเวณพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้าน บุคลากร อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สุดท้ายนี้ หากประสบอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถติดต่อแจ้งเหตุ ได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป