พม.เปิดสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันนี้ (5 ก.พ.53) นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในโอกาสเปิดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ พลังท้องถิ่น กับการขับเคลื่อนงานพัฒนา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่า สภาพสังคมไทยปัจจุบันมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น จะต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และท้องถิ่น รวมถึงการใช้ความรู้ทางวิชาการมาเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ การสัมมนาวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 จะจัดระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 40 แห่งทั่วประเทศมาเข้าร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประมาณ 1,200 คน ซึ่งจะเป็นการจุดประกายก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด