รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายข้าราชการ สปข.4 เน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างสมานฉันท์ และสร้างเครือข่ายด้านการ เช้าวันนี้(3 ก.พ.53) นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประ วิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดเข้ารับมอบนโยบาย รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า มีความตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงาน เพื่อที่จะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมารับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทำงาน เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง วางแผนให้เกิดประสิทธิภาพ การทำงานยุคปัจจุบันต้องมองรอบด้าน สามารถตอบสนองนโยบายรัฐได้รวดเร็ว โดยมีเป้าหมายคือประชาชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรัก สามัคคีคนในชาติ นอกจากนั้น จะต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้ทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบนั้น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ย้ำว่าจะยึดหลักธรรมาภิบาล โดยขอให้ทุกคนทำงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว คิดดี พูดดี ทำดี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า มุ่งหวังที่จะปรับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรใหม่ โดยพัฒนาคนให้มีศักยภาพ สมเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันด้านสื่อด้วยความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับจากทุกวงการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด