คณะกรรมการ 4 ฝ่ายฯ เตรียมจัดตั้งองค์การอิสระเฉพาะกาลเข้ามากำกับดูแลปัญหามาบตาพุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุด เตรียมจัดตั้งองค์การอิสระเฉพาะกาลเข้ามากำกับดูแลปัญหามาบตาพุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค ของ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบแนวคิดให้มีองค์การอิสระเฉพาะกาล ขึ้นมาดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างที่องค์การอิสระถาวรซึ่งต้องใช้กรอบเวลาในการจัดตั้งอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเชิญตัวแทนภาคเอกชนและสถานศึกษามาร่วมประชุมหารือภายในสัปดา์นี้ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เปิดดำเนินการ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันแก้ปัญหามลพิษ โดยจะลงพื้นที่ในวันที่ 20 21 กุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งแต่งตั้ง นายโกศล ใจรังสี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องผังเมือง โดยให้เร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการลดและขจัดมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ นายโกศล ใจรังสี ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงรายการ โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ กล่าวว่า จะจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 4 ภูมิภาครวมถึงกรุงเทพฯ เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ 19 ประเภทกิจการ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลโดยคาดว่าจะนำเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ 4 ฝ่ายฯ ได้ภายในเดือนเมษายนนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด