กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องผังเมือง แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดลำปาง วันนี้(2 กพ.53) นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง ที่โรงแรมทิพย์ช้าง อำเภอเมืองลำปาง จัดโดยสำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องผังเมือง การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และ อุตรดิตถ์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมทั้งสิ้น 100 คน นางมณฑา อุนยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และประเมิน สำนักพัฒนามาตรฐาน กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนภารกิจด้านจัดทำผังเมืองแก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีเทศบาลที่ยังไม่มีกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 924 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6,746 แห่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขึ้น เพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้ครอบคลุใในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศต่อไป.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด