จ.ศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ตั้งเป้าหมายพัฒนาผู้ดูแลหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้าน นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมผู้ดำเนินการหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน จากอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์และอำเภอโพธิศรีสุวรรณ กว่า 250 คน ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ปี 2553 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัด ปี 2553 เพื่อดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสื่อของหมู่บ้านและชุมชน ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน มีบทบาทสำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากรัฐไปยังประชาชน แต่อย่างใดก็ตาม ขอให้ผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำหมู่บ้านและชุมชนอยู่ด้วยแล้ว ได้รับฟังความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นจากประชาชนไปสู่จังหวัด ในลักษณะการสื่อสารสองทาง นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยจะให้ผู้บริหาร อปท.เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานหอกระจายข่าว รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวให้ครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีการระบบการประสานงานเครือข่าย การตรวจนิเทศงานและการประกวดหอกระจายข่าวดีเด่นในระดับอำเภอและจังหวัด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด