สภากาชาดชงโลหิตแห่งชาติ

หวังกำหนดวิสัยทัศน์-พันธกิจ

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภากาชาดไทยได้เตรียมนำเสนอนโยบาย บริการโลหิตแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ให้ที่ประชุม ครม. ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยมีสาระสำคัญคือ 1.วิสัยทัศน์ คืองานบริการโลหิต ของประเทศได้มาตรฐานสากลและทันสมัย ประชาชนได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเพีงพอเพื่อการรักษา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการฐานข้อมูล 2.พันธกิจคือรัฐบาลให้การสนับสนุนงาน บริการโลหิตแห่งชาติ ให้ดำเนินการได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์และให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานบริการโลหิต รวมทั้งการกำหนดมาตรฐาน การติดตามด้านคุณภาพ และการประเมินการให้บริการโลหิตของประเทศทย โดยรัฐบาล ให้ความสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ และอัตรากำลังอย่างเพียงพอ 3.เป้าหมาย คือ การบริหารจัดการงานบริการโลหิตของประเทศมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานอย่างเป็นเอกภาพ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลัก มีโลหิตในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ของประเทศ ฯลฯ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด