ชาว อ.สุไหงโก-ลก ให้ความสนใจร่วมเวทีประชาคม โครงการชุมชนพอเพียง โดยส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมอาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาว อ.สุไหงโก-ลก ให้ความสนใจร่วมเวทีประชาคม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนหรือโครงการชุมชนพอเพียง โดยส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนเน้นโครงการด้านการกีฬาเป็นหลัก นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต นายอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า การเปิดเวทีประชาคมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน หรือโครงการชุมชนพอเพียง ใน 4 ตำบลของ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้รับความสนใจจากประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการตามโครงการเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ยังยืนยันที่จะดำเนินการตามกรอบของการขอรับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการที่นำเสนอไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2552 ซึ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้าน แยกเป็น ต.ปาเสมัส ต.ปูโย๊ะ และ ต.มูโน๊ะ รวม 1,200,000 บาท และ 26 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รวม 18 ล้านบาท ส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ได้เสนอให้มีการสนับสนุนด้านการกีฬาให้มากขึ้น เนื่องจากจะทำให้กลุ่มเสี่ยงของเยาวชนอยู่ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชุมชนให้ดีขึ้น ด้าน นายยูโซ๊ะ บินลีตี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ปาเสมัส กล่าวว่า หมู่ 7 ต.ปาเสมัส ได้จัดเวทีประชาคมเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการเสนอขอรับงบประมาณใน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเลี้ยงแพะพื้นเมือง และโครงการสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านซึ่งจะเป็นศาลาเอนกประสงค์ในการจัดประชุมของหมู่บ้าน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ดำเนินการทั้งระบบโดยภาคประชาชน นายยูโซ๊ะ บินลีตี กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ในส่วนของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะยังไม่ทราบผลว่าจะได้รับเงินงบประมาณมาดำเนินการหรือไม่ แต่สิ่งที่ตนเองและลูกบ้านในพื้นที่กำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ คือการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายรายครัวเรือนจากการปลูกผัก เลี้ยงปลาไว้บริโภค และใช้สมุนไพรในท้องถิ่นรักษาโรคแทนยาแผนปัจจุบัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด