เกาะช้าง วางมาตรการให้เกาะช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่นักท่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำเภอเกาะช้าง วางมาตรการให้เกาะช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม และมีความปลอดภัย สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะช้างเป็นจำนวนมาก และนิยมการพักค้างแรมตามโรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนที่พักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการดูแล สร้างความอบอุ่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทางอำเภอเกาะช้างจึงได้ขอความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการในอำเภอเกาะช้างช่วยกันสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนของความสะอาด อำเภอเกาะช้างร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะช้าง วางระบบกำจัดขยะและสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาด มีการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทิ้งขยะโดยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ประชุมสถานประกอบการ บ้านเรือน วัด โรงเรียน ในการช่วยจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และมีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปที่ชุมชนหาดทรายขาว และโครงการจัดทำซุ้มใส่ขยะเพื่อให้อำเภอเกาะช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด