จัดหางานมุกดาหาร แจงการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร - กฎหมายนำเข้าแรงงานต่าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานมุกดาหาร ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร ไปอีก 2 ปี สิ้นสุดไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามบันทึกข้อตกลงปี 2548 นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2533 ที่อนุมัติให้ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตทำงานปี 2552 ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยขยายเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ ในปี 2552 จังหวัดมุกดาหาร มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ รวม 1,048 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วเพียง 300 กว่าคน ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะต้องกรอกแบบการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ และเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้มีสิทธิในการทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีเกี่ยวกับกฎหมายการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้งสองสัญชาติ สามารถเข้ามาทำงานได้ไม่เกิน 4 ปี กรณีอยู่ครบ 4 ปี และต้องการสมัครเข้าทำงานใหม่ ต้องเว้นระยะ 3 ปี หลังสิ้นสุดการจ้างครั้งก่อน ซึ่งขณะนี้ ได้มีแรงงานต่างด้าวบางรายครบกำหนดการจ้าง 4 ปี แล้ว แต่นายจ้างมีทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขตามข้อตกลงดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถวางแผนการจ้างแรงงานได้ ดังนั้นหากนายจ้าง ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว มีข้อสงสัยทั้งเรื่องของการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและกฎหมายแรงงานต่างด้าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0 4261 3037-8 ในวัน เวลา ราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด