รมว.ศธ.มอบนโยบายให้สถานศึกษาเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้สถานศึกษาเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โอกาส และการมีส่วนร่วมทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายให้กับครูในสังกัดสมาพันธ์เครือข่ายครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยถึงเป้าหมายหลักในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจะต้องนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในการสร้างกำลังคนให้กับประเทศชาติ โดยขอให้ทุกสถานศึกษาเน้นให้ความสำคัญในด้านคุณภาพผู้เรียน โอกาสและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยจะเน้นการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน และผู้ประกอบการในแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น และต่อยอดเอสเอมอีเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งอาชีวศึกษาเพื่อรวมศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา ต่อยอดการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยนำเอาศักยภาพแต่ละสถานบันการศึกษามาพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้จะผลักดันพระราชบัญญัติเงินวิทยฐานะ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงดูแลครูพนักงานชั่วคราวและลูกจ้างให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะมีการจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อดำเนินการพัฒนาชีวิตบุคลากรทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็จะดำเนินการกับความทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถานศึกษาว่าจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และจะทำข้อตกลงร่วมกันกับวัดที่อยู่ใกล้สถานศึกษา รวมถึงจะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการทำให้สถานศึกษาปราศจากยาเสพติด หากสามารถดำเนินการตามแผนได้ เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด